آخرین مقالات

مدیریت سرمایه و سرمایه گذاری چیست؟

از آنجا که توانمندی ذاتی مدیران یکی از مهم ترین عوامل پیشبرد اهداف سازمان در جهت تأمین مالی است انتظار می رود که به این عامل بسیار توجه شود، زیرا این عامل تأثیر بسزایی در فراهم آوردن مجموعه ای کامل برای قرار دادن سازمان در مداری رقابتی و بازاری مناسب است. در این مقاله ابتدا توانمندی مدیران، بازار رقابتی و توانایی مدیران عنوان شده در ادامه توانایی مدیریت برسرمایه گذاری جهت تأمین مالی، ساختار سرمایه، وجوه نقد و درنهایت محدودیت در تأمین مالی مورد مطالعه قرار گرفت.

مدیریت سرمایه 1403/01/19 به وسیله Admin


بالا